KILIM KARS 1,40X0,91=1,27

KILIM KARS 1,40X0,91=1,27


Ref.: 037520 T

435,60 € - 1.4m X 0.91m MU